Darbo reglamentai iš namų,

EUR-Lex Access to European Union law

darbo reglamentai iš namų

Šis Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamentas toliau — reglamentas nustato Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos toliau — komisija darbo tvarką. Komisijos paskirtis — organizuoti viešuosius darbus ir atrinkti darbdavius.

darbo reglamentai iš namų

Į komisijos sudėtį lygiateisiais pagrindais įtraukiami Vilniaus miesto savivaldybės toliau — Savivaldybė ir Vilniaus darbo biržos toliau — Darbo birža atstovai. Komisija: 4. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro m. A patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše.

Komisija sudaroma, jos pirmininkas skiriamas ir komisijos reglamentas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu, komisijos narius gali atšaukti Savivaldybės taryba.

Savivaldybė

Nariai netenka įgaliojimų, jei nutraukia tarnybinius santykius su Savivaldybe ar institucija iš kurios jie buvo deleguoti. Komisijos uždavinys yra spręsti viešųjų darbų, kaip laikino pobūdžio visuomenei naudingų darbų, organizavimo klausimus, kurie turi padėti palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.

Asmens duomenų apsaugos reikalavimai darbo santykiuose

Komisija vykdo šias funkcijas: 8. Komisija turi teisę gauti iš Savivaldybės administracijos dalinių, seniūnijų, bendrovių ar kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų visą reikalingą medžiagą, dokumentus ir informaciją komisijos uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti.

Senato kadencijos laikotarpiu veikia šios nuolatinės komisijos: 2.

Už nurodytos medžiagos, dokumentų ir informacijos pateikimą laiku asmeniškai atsakingi atitinkamų bendrovių ir kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų administracijų vadovai.

Komisijos nariai turi teisę: Komisijos nariai privalo: Komisijos posėdžius šaukia ir jos veiklai vadovauja pirmininkas. Pirmininko nesant, komisijai vadovauja pirmininko pavaduotojas.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Prireikus gali būti šaukiami neeiliniai komisijos posėdžiai. Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Verslo ir paslaugų skyriaus Verslo organizavimo poskyris sudaro darbotvarkę ir teikia ją pasirašyti komisijos pirmininkui prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio.

Posėdžio darbotvarkė ir joje numatomų svarstyti klausimų medžiaga elektroniniu paštu turi būti pateikta komisijos nariams prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio. Komisija sprendimus priima posėdyje, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ komisijos narių.

Sprendimai priimami komisijos narių balsų dauguma.

darbo reglamentai iš namų

Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, turi teisę savo nuomonę ir sprendimą pateikti raštu. Komisijos sprendimai įforminami protokolais. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, o jo nesant — komisijos pirmininko pavaduotojas ir komisijos sekretorius.

Komisijos sekretorius protokoluoja komisijos posėdžius ir organizuoja darbo reglamentai iš namų protokolų parengimą bei jų pasirašymą.

Account Options

Komisija gali pasitelkti ir kitus asmenis, kurie patariamojo balso teise gali dalyvauti komisijos posėdžiuose. Komisijos nariai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Komisija likviduojama ir pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu.

Galbūt jus domina