Es prekybos taršos leidimais sistema sugenda trečiuoju bandymu

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 3. L kategorijos transporto priemonių grupės: 3.

A grupės transporto priemonės — mopedai; 3. B grupės transporto priemonės — motociklai, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis negu cm3, o galia ne didesnė negu 11 kW; 3. D grupės transporto priemonės — motociklai, išskyrus B ir C grupes; 3.

Papildyta punktu: Nr. Paraišką gauti transporto priemonės tam tikros sudėtinės dalies ir jos charakteristikos EB tipo patvirtinimo sertifikatą toliau — EB tipo patvirtinimo sertifikatas Inspekcijai pateikia transporto priemonės tam tikros sudėtinės dalies ir jos charakteristikos gamintojas arba jo įgaliotas atstovas.

Kartu su šia paraiška pateikiamas informacinis aplankas, kuriame turi būti: 4. Su paraiška suteikti transporto priemonės tam tikros sudėtinės dalies ir jos charakteristikos tipo patvirtinimą turi būti pateikiama po tris toliau nurodomų dokumentų egzempliorius ir ši informacija: 5.

es prekybos taršos leidimais sistema sugenda trečiuoju bandymu python prekybos strategijos biblioteka

Techninei tarnybai laboratorijaiatsakingai už EB tipo patvirtinimo bandymus, turi būti pristatyta: 6. Punkto pakeitimai: Nr.

Inspekcija to paties EB tipo patvirtinimo numerio nesuteikia kito tipo transporto priemonės sudėtinės dalies tipui.

EB tipo patvirtinimo numeriu turi būti paženklinta kiekviena patvirtinto tipo transporto priemonės tam tikra sudėtinė dalis. Žymuo turi būti įskaitomas, nenutrinamas ir matomas jeigu įmanoma tokioje padėtyje, kurioje originaliosios įrangos katalizinis konverteris, originaliosios įrangos keičiamas katalizinis konverteris ar originalus duslintuvas pritvirtintas.

Originalūs keičiami kataliziniai konverteriai turi būti ženklinami, kaip numatyta šių Taisyklių 9 priede.

Transporto priemonės tam tikros sudėtinės dalies ir jos charakteristikos gamintojas, turintis išduotą EB tipo patvirtinimo sertifikatą, privalo informuoti Inspekciją apie visus duomenų pakeitimus, padarytus informaciniame dokumente.

Pasikeitus informacinio paketo duomenims, gamintojas ar jo įgaliotas atstovas pateikia naują informacinio paketo turinį ir tą informacinio paketo dalį, kurioje padaryti es prekybos taršos leidimais sistema sugenda trečiuoju bandymu, nurodydamas padarytus pakeitimus. Jei, pasikeitus informacinio paketo duomenims, keičiasi EB tipo patvirtinimo sertifikato duomenys, išduodamas naujas, pakeistas EB tipo patvirtinimo sertifikatas, kuris numeruojamas kaip pakeitimas, ir nurodomos EB tipo patvirtinimo pakeitimo priežastys ir išdavimo data.

Jei, pasikeitus pagal šias Taisykles patvirtintiems transporto priemonės tam tikros sudėtinės dalies ir jos charakteristikos reikalavimams, keičiasi informacinio paketo duomenys, atliekami papildomi bandymai arba patikrinimai.

Geriausias nemokamai forex scalping ea kmsl.lt Geriausia nemokama kriptografins prekybos grup

Bandymai atliekami, kai keičiasi transporto priemonės tam tikros sudėtinės dalies ir jos charakteristikos konstrukcija. Kitais atvejais bandymų atlikti nereikia, užtenka atlikti patikrinimą. Apie naujo pakeisto EB tipo patvirtinimo sertifikato išdavimą ar atsisakymą jį išduoti per 1 mėnesį pranešama Europos Sąjungos valstybėms narėms. Kiekvienam pranešimui apie išduotą naują pakeistą EB tipo patvirtinimo sertifikatą suteikiamas eilės numeris.

Ūkio subjektų stebėsena ir vertinimas, atranka planiniams ar neplaniniams patikrinimams ir šie patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, Taisyklėmis ir Laikinosiomis ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko m.

es prekybos taršos leidimais sistema sugenda trečiuoju bandymu prekybos galimybės vizualiai

Prireikus tokie patikrinimai atliekami kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybių įgaliotomis institucijomis. Transporto priemonės tam tikros sudėtinės dalies ir jos charakteristikos atitiktis patvirtintam tipui yra tikrinama remiantis EB tipo patvirtinimo sertifikato priede nurodytais duomenimis.

Inspekcija gali panaikinti EB tipo patvirtinimo sertifikatą, jei nevykdomi šių Taisyklių reikalavimai. Panaikinus EB tipo patvirtinimo sertifikatą, apie tai nedelsiant pranešama kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, išsiunčiant EB tipo patvirtinimo sertifikato kopiją.

Your Rights Are An ILLUSION - George Carlin

Originalūs keičiami kataliziniai konverteriai, kurių tipui taikomas šių Taisyklių 2 priedo 5 punktas ir kurie skirti montuoti transporto priemonėje, nurodomoje atitinkamame EB tipo patvirtinimo sertifikate, gali neatitikti keičiamo katalizinio konverterio reikalavimų, jeigu originalūs keičiami kataliziniai konverteriai atitinka šių Taisyklių 10 priede nurodytą informaciją. EB tipo patvirtinimas nesuteikiamas. EB tipo patvirtinimas nesuteikiamas Papildyta punktu: Nr. Inspekcija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl Taisyklių taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą.

Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko m.

es prekybos taršos leidimais sistema sugenda trečiuoju bandymu opcionų prekyba iškreipta

Galbūt jus domina