Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai.

52012SC0381R(01)

Nuo suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai. Šioje santraukoje išryškinama svarbiausia pagrindinės ataskaitos informacija.

Procedūriniai klausimai ir konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis Šie metmenys buvo įtraukti į m. Rengiant poveikio vertinimą remtasi plataus masto konsultacijomis, per kurias nuomonę pareiškė ES institucijų ir išorės subjektai.

Rengiant poveikio vertinimą naudotasi tarpžinybinės grupės įnašu ir Poveikio vertinimo valdybos rekomendacijomis. Suinteresuotosios šalys į poveikio vertinimo procesą buvo įtrauktos nuo pat pradžios, naudojantis Vandens pagrindų direktyvai sukurta bendrąją įgyvendinimo strategija BĮSkuri sieja valstybes nares, Komisiją, stojančiąsias šalis, šalis kandidates, potencialias šalis kandidates, EEE valstybes, suinteresuotąsias šalis ir nevyriausybines organizacijas.

Surengtos dvi po 12 savaičių trukusios viešosios konsultacijos: pirmoji dėl gėlo vandens politikos tinkamumo patikros — nuo m. Apskritai, suinteresuotosios šalys rėmė tokius vandens problemoms spręsti skirtus ES veiksmus, kurie būtų ne įstatyminio pobūdžio. Tarp tokių veiksmų — parama rekomendacinėmis gairėmis; su mysar adx prekybos sistema balansu, planinių rodiklių nustatymu ir sąnaudų susigrąžinimu susijusios priemonės; veiksmai, kuriais siekiama pagerinti informavimo ir ataskaitų teikimo efektyvumą.

Paramos susilaukė ir keli teisėkūros variantai, kaip antai galimas naujas reglamentas dėl pakartotino vandens naudojimo standartų. Nuomonės smarkiai išsiskyrė dėl papildomų ES finansavimo sąlygų įvedimo, pavyzdžiui, bendrojoje žemės ūkio politikoje BŽŪPtačiau visais atvejais dauguma rėmė papildomų sąlygų įvedimą. Taip pat svarios paramos susilaukė idėja paremti priemones panaudojant skirtingus ES fondus.

Politikos aplinkybės, problemos apibrėžimas ir subsidiarumas VPD nustatyta teisinė bazė, kuria siekiama tvaraus vandens valdymo Europos Sąjungoje.

1. Geforce gtx 260 kortelė kokie vairuotojai. Testo konfigūracija

VPD yra įgyvendinama kartotiniais šešerių metų ciklais. Pirmuosius Upių baseinų valdymo UBV planus valstybės narės privalėjo pateikti iki m. Pagal tuos planus parengtos priemonių programos turi būti pradėtos vykdyti nuo m. Antro ciklo UBV planai turi būti parengti iki m.

fx robotai veikia

Iki m. VPD turėtų būti peržiūrėta ir prireikus persvarstyta. Vandens trūksta didžiulėms teritorijoms, ypač Pietų Europoje, o dėl konkuruojančių naudojimo poreikių visame žemyne auga jo paklausa; · Matyti, kad per pastaruosius trisdešimt metų išaugo potvynių ir sausrų dažnis, intensyvumas ir jų žala aplinkai ir ekonomikai. Tai gali būti siejama ir su klimato kaita, ir su kitais žmogaus veiklos poveikiais, pavyzdžiui, žemėnaudos pokyčiais. Didelės apkrovos ES vandenims susidaro dėl teršalų išmetimo, hidromorfologinių pokyčių ir vandens ėmimo, o šiuos veiksnius didžia dalimi lemia demografinis augimas, žemėnauda ir ekonominė veikla.

Norint tai atsverti, reikia toliau įgyvendinti vandens išteklių valdymo priemones, kurios makro prekybos signalai vandens išteklių naudojimo efektyvumą ir tvarumą, tarp jų: · natūralias vandens sulaikymo priemones, kuriomis būtų saugomas ir didinamas dirvožemio ir ekosistemų potencialas kaupti vandenį, o sykiu padedama saugoti biologinę įvairovę, vykdyti nelaimių prevenciją, prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją švelninti; · vandens naudojimo efektyvumo priemones, kurios dalinio vandens trūkumo angl.

Pagal subsidiarumo principą, metmenyse orientuojamasi į problemas ir politikos priemones, kurios aktualios vandens valdymui ES lygmeniu, taip pat atsižvelgiant į vertinimus, atliktus vykdant gėlo vandens politikos tinkamumo patikrą, vertinant UBV planus ir peržiūrint vandens trūkumo ir sausrų politiką.

investicijos į strategiją

Išskirtos 4 problemų kategorijos ir 12 pagrindinių problemų. Konkrečiai: 1 Europoje galiojančiose apmokestinimo schemose dažnai nesusiejami veiksmingumo ir teisingumo tikslai, ir jos nesudaro sąlygų tvariu lygiu susigrąžinti priemonių finansavimo sąnaudas.

Jūratė Žuolytė m. Kitty Kubo — Europos Komisijos deleguota ekspertė, vertinanti, kaip Lietuvoje vyksta pasirengimas Sumanios specializacijos strategijai — džiaugiasi sklandžiai organizuojamu procesu, tačiau ragina nepamiršti, kad sutarimas dėl šios strategijos bus tik ilgo darbo pradžia.

BŽŪP ir sanglaudos politikoje esama didesnio politikos integravimo potencialo, kurį būtų galima išnaudoti įgyvendinant pasiūlytą ES daugiametę finansinę programą. Tačiau reikia labiau skatinti: 4 žemėnaudos priemonių integravimą, 5 vandens naudojimo pastatuose ir prietaisuose efektyvumą, 6 mažinti nuotėkį iš vandens infrastruktūrų ir 7 diegti pakartotinį vandens naudojimą taikant bendrus ES standartus.

Straipsnio autorius

Taip pat būtų galima tobulinti galiojančių statistikos ir ataskaitų teikimo reikalavimų efektyvumą. Šios visoje ES sutinkamos vandens valdymo problemos kliudo siekti geros būklės ir mažinti dalinį vandens trūkumą bei pažeidžiamumą ekstremalių reiškinių atveju.

Tai daro neigiamą poveikį vandens aplinkai ir tuo pačiu biologinei įvairovei bei ekosistemoms. Be to, atsiranda nemažas socialinis ir ekonominis poveikis, nes nemažai ūkio sektorių maisto ir energijos gamybos, transporto, turizmo ir rekreacijos paslaugų tiesiogiai priklauso nuo to, ar prieinamas konkretaus kokybės lygio vanduo, ir nuo ekosistemos paslaugų, kurios susijusios su vandeniu.

Ekstremalūs reiškiniai, kaip antai potvyniai ir sausros, taip pat daro labai didelę žalą ūkio sektoriams ir egzotinių pasirinkimo sandorių prekybos knyga apskritai. Padariniai dažnai ryškiausi mažesnių pajamų šalyse ir mažiau išsivysčiusiuose regionuose, ypač kaimo vietovėse, nes ten geriamojo vandens ir nuotekų valymo teisės aktai įgyvendinti silpniau; menkai užtikrinamas žemėnaudos planavimo teritorijose, kurias gali užlieti potvyniai, vykdymas arba toks planavimas nevykdomas; mažesnės galimybės pasinaudoti vandens taupymo technologijomis ir praktine patirtimi.

Be to, galimybė gauti saugaus geriamojo vandens ir sanitarijos paslaugų turi būti vertinama kaip žmogaus teisių klausimas. Tikslai Metmenyse išdėstomas politikos atsakas į aprašytuosius uždavinius ir nurodomas ilgalaikis tikslas — užtikrinti pakankamai geros kokybės vandens, skirto tvariai ir teisingai naudoti.

Siekiant to tikslo būtina ES lygmeniu įgyvendinti subalansuotą požiūrį, orientuotą į: · geros būklės pasiekimą ES vandens telkiniuose iš principo iki m. Kalbant apie dalinį vandens trūkumą ir pažeidžiamumą, reikia nustatyti konkrečius upės baseino lygmens tikslus ir integruoti juos į antrąjį UBV planų ciklą.

Lietuvoje – geros perspektyvos – Agenda

Nustatyti keturi konkrečių tikslų, atitinkančių išvardytąsias keturias vandens valdymo problemų kategorijas, rinkiniai: — ekonominių priemonių naudojimo didinimas siekiant geriau paskirstyti išteklius ir internalizuoti išorės sąnaudas; — vandens problematikos integravimo į sektorines politikos kryptis skatinimas, kad būtų intensyviau taikomos natūralios vandens sulaikymo priemonės, vandens naudojimo pastatuose ir prietaisuose efektyvumo didinimo priemonės, pakartotinas vandens naudojimas ir priemonės, kuriomis mažinamas nuotėkis vandentiekio infrastruktūroje; — efektyvesnio vandens valdymo modelio sukūrimas ir institucijų tarpusavio darbinių santykių efektyvumas; visapusiškas vandens kokybės, kiekybės ir hidromorfologinių aktualijų integravimas į vandens valdymą; — vandens valdytojams prieinamų žinių ir priemonių gerinimas, kuris sudarytų sąlygas veiksmingai priimti sprendimus ir mažinti administracinę naštą.

Politikos variantai Metmenyse įvertintais politikos variantais siekiama valstybėms narėms suteikti instrumentų rinkinį, padėsiantį įgyvendinti aktualiausias priemones; tuos variantus galima suskirstyti pagal 4 modelius; — pirmas variantų rinkinys pagrįstas savanoriškumo modeliu ir jis sudarytas iš įvairių skirtingų priemonių bei rekomendacinių gairių, kurios padėtų praktiškai valdyti vandenį ES ir upių baseinų lygmeniu; — reguliavimo modeliu pagrįstais variantais siekiama daugelio tų pačių tikslų, kad būtų palaikomas praktinis suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai valdymas, tačiau teisinėmis priemonėmis; — kituose variantuose numatyta visapusiškai išnaudoti sąlygų nustatymą po m.

Šiam variantui nereikia jokių galiojančios politikos sistemos, kurią daugiametėje finansinėje programoje yra pasiūliusi Komisija, pakeitimų; jam įgyvendinti pakaktų to, kad valstybės narės, rengdamos išlaidų programą ir planus, įtvirtintų vandens prioritetus. Preliminarus variantų sąrašas buvo paskelbtas viešosioms ir suinteresuotųjų šalių konsultacijoms; jis buvo vertinamas toliau, siekiant nustatyti tinkamiausią suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai kompleksą.

EK ekspertė: Lietuvoje matau geras perspektyvas, Estijoje buvo kitaip Nuoroda nukopijuota aA Kitty Kubo — Europos Komisijos deleguota ekspertė, vertinanti, kaip Lietuvoje vyksta pasirengimas Sumanios specializacijos strategijai. Ji džiaugiasi sklandžiai organizuojamu procesu, tačiau ragina nepamiršti, kad sutarimas dėl šios strategijos bus tik ilgo darbo pradžia.

Tie 37 variantai nurodomi toliau; jie siejami su konkrečiais tikslais, kurių jie padėtų siekti, ir su politikos modeliu, su kuriuo jie susiję. Poveikio vertinime svarstytų variantų sąrašas.

valiutos prekybos pdf

Pabraukti ir raudonai įrašyti variantai yra pasirinkti Modeliai Konkretus tikslas a savanoriškai b reglamentu c iškeliant sąlygas d finansavimo prioritetas 1. Prekių, kuriomis prekiaujama pasauliniu mastu, ženklinimas Savanoriškas ženklinimas Privalomas ženklinimas Nėra Nėra 4.

Žinių sklaida Tolesnė Europos vandens informacinės sistemos plėtra Ataskaitų teikimo ir statistikos reikalavimų persvarstymas Nėra Nėra 5. Pasirinktino variantų komplekso nustatymas ir jo poveikis Variantų vertinimą galima laikyti patikrinimu, ar įvairūs modeliai tinka kiekvienai iš 12 išskirtų problemų.

EK ekspertė: Lietuvoje matau geras perspektyvas, Estijoje buvo kitaip - DELFI Mokslas

Remiantis atliktu vertinimu atrodo, kad dauguma atveju tinkamiausi variantai pagrįsti rekomendaciniu modeliu. Reguliavimo modelis siūlomas tik 3 problemoms spręsti vandens naudojimo efektyvumo prietaisuose ir su vandeniu susijusiuose produktuose, pakartotinio vandens naudojimo ir žinių sklaidosnes dabartinėmis politikos aplinkybėmis, ypač atsižvelgiant į VPD ir daugiametės finansinės programos įgyvendinimą, daugelį reguliavimo ir su sąlygų nustatymu susijusių politikos variantų tenka suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai vėlesniam laikui.

Pasirinkti variantai yra 1 lentelėje pažymėti raudonai ir pabraukti.

  • Хилвар, как стало ему известно, был убежден в возможности такого хода дела, хотя его терминология была слишком специальной и непонятной для Элвина.
  • Ощущения движения не было, но Элвин понимал, что совершил подъем на несколько десятков метров.

Reikia pabrėžti, kad su metmenimis nebus pasiūlyti variantai, dėl kurių reikėtų keisti teisės aktus — jie bus analizuojami toliau ir siūlomi tik remiantis konkrečiai priemonei atliktu poveikio vertinimu. Siūlomose rekomendacinėse gairėse ir priemonėse būtų nagrinėjama sąveika su konkrečiais ekonominiais instrumentais ir jų integravimo į upių baseinų, potvynių ir sausrų valdymo planus būdai.

Jose būtų teikiama informacija, kuri padėtų plačiau naudoti ekonominius instrumentus. Tačiau toks siūlomas kompleksas nėra privalomas ir tolesnis tokių instrumentų naudojimo populiarėjimas nėra užtikrintas.

Siūlomame komplekse skatinama vandenį labiau integruoti į sektorines politikos kryptis taikant gaires ir geresnio planavimo bei planinių rodiklių nustatymo priemones, kurios apima įvairius sektorinės integracijos aspektus. Tai sudarys sąlygas geriau atsižvelgti į vandens valdymo problematiką atrenkant projektus, kurie būtų finansuojami pagal BŽŪP ir sanglaudos politiką.

Tačiau nėra jokių garantijų, kad priemonės bus įgyvendintos, nes įgyvendinimas lieka savanorišku. Siūlomame komplekse numatytos rekomendacinės gairės, pavyzdžiui, dėl prekybos vandeniu ir dėl vandens balansų ir arba planinių rodiklių, ir numatoma tarpusavio vertinimo sistema padėtų didinti valdymo modelio efektyvumą planuojant vandens išteklius ir tokiu būdu didinti skaidrumą ir pasiekti didesnio sprendimų priėmimo efektyvumo.

Būtų panaikinti nebūtini ES vandens teisės aktuose numatyti ataskaitų teikimo reikalavimai. Siūlomame komplekse numatyta įvairių rekomendacinių gairių ir naujų priemonių, kurios padėtų patenkinti pačius aktualiausius vandens valdytojų poreikius.

Priemonės „InoConnect“ seminaras pareiškėjams

Informacija apie vandens balansus ir ekologinius debitus galėtų užpildyti didžiausias vandens valdytojų žinių spragas. Patobulintos informacijos platformos ir informacijos teikimas ES lygmeniu pagerintų prieigą prie nepavėluotų ir sąveikių duomenų, kad būtų priimami efektyvesni vandens valdymo sprendimai ir vyktų efektyvesni politikos poslinkiai ES, nacionaliniu ir upių baseinų lygmeniu.

Tačiau įgyvendinimas yra savanoriškas. Siūlomas kompleksas pagerina ES vandens politikos efektyvumą, nes užpildo žinių spragas, gerina valdymą ir susiaurina ataskaitų teikimo reikalavimus, kad sumažėtų administracinė našta. Jis palieka laisvę pritaikyti priemones prie situacijų, kuriose ekonominis efektyvumas būtų didelis. Pasiūlius su atsiskaitymu susijusių vandens teisės aktų reikalavimų pakeitimus, galima būtų pašalinti esamas derėjimo problemas.

Nuorodos kopijavimas

Siūlomas kompleksas padidintų atitinkamų ES politikos krypčių ypač BŽŪP, sanglaudos, sveikatos ir energetikos derėjimą. Siūlomas kompleksas padės spręsti ES vandenų ekologinės būklės, dalinio vandens trūkumo ir pažeidžiamumo ekstremalių reiškinių atveju problemas.

Rengiant metmenis atliktas modeliavimo darbas ir atskirų priemonių vertinimas palengvina ekonominio, aplinkos ir socialinio poveikio, atsirandančio ES lygmeniu įgyvendinant įvairias priemonių kategorijas, vertinimą, ypač bendro ekonominio našumo augimo, kurį lemtų žemėnaudos valdymo priemonės, geresnis vandens naudojimo efektyvumas ir švaraus vandens prieinamumo užtikrinimas, vertinimą.

Tačiau faktinis priemonių poveikis išryškės tik kiekvieno iš ES upių baseinų lygmeniu, nes būtent toks analizės lygmuo yra svarbiausias. Remiantis metmenimis sukurtos priemonės vandens balansai, hidroekonominis modeliavimas, priemonių duomenų bazė padės valstybėms narėms atlikti tą analizę rengiant kitus UBV planus ir pasirinkti tinkamiausią priemonių derinį.

  • Projekto suinteresuotųjų šalių - MRU virtuali biblioteka
  • EUR-Lex - SCR(01) - LT
  • Projekto suinteresuotųjų šalių - MRU virtuali biblioteka Prekybos taškų prekybos strategijos buvo paprastos 1.
  • Сила, отшвырнувшая его волю, была даже большей, чем он рассчитывал, и он понял, что много скрытых сознаний помогали Серанис.

Įgyvendinimas vyks dviem etapais, atitinkančius du būsimus BĮS etapus: · pirmajame etape — m. Siekiant stebėti metmenyse numatytų pasiūlymų įgyvendinimą ir įvertinti pažangą bus plėtojama Metmenų suvestinė. Ją kiekvienais metais svarstys BĮS strateginio koordinavimo grupė ir vandentvarkos atstovai.

Galbūt jus domina